Algemeen
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen ,alle overeenkomsten van  koop en verkoop en overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden waaronder de uitvoering van montage -, onderhoud -, spuit- en/of reparatiewerkzaamheden van S-M Kariman  h.o.d.n. Saiko Carstyling, gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen “Saiko Carstyling”.
b. De koper c.q. de opdrachtgever zal in  het navolgende worden aangeduid als “wederpartij”.  Indien de wederpartij een natuurlijke persoon is en niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
c. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
d. Tussen Saiko Carstyling en wederpartij/de consument staat vast dat indien eenmaal onder de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden wordt gecontracteerd deze ook op latere transacties onverkort van toepassing zijn. Algemene Voorwaarden, onder welke benaming ook, van wederpartij zijn niet van toepassing en worden door Saiko Carstyling uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Saiko Carstyling worden aanvaard.
Overeenkomsten
a. Mondelinge  afspraken binden Saiko Carstyling eerst nadat deze schriftelijk door Saiko Carstyling zijn bevestigd dan wel zodra Saiko Carstyling met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
b. Aanvullingen of wijzingen in de Algemene Voorwaarden of op overeenkomsten worden eerst na schriftelijke bevestiging door Saiko Carstyling bindend.
c. Indien Saiko Carstyling  verantwoordingsstaten voor de materiaalkosten alsmede voor de door Saiko Carstyling gewerkte uren hanteert, vormen deze verantwoordingsstaten een wezenlijk onderdeel van de (mondelinge) overeenkomst.
d. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van Saiko Carstyling zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Bij aanvaarding van wederpartij heeft Saiko Carstyling het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.(zie tevens uitgebreide voorwaarden “aanbiedingen en offerte” punt 2).
e. Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij opdracht of bestelling door de wederpartij verstrekte gegevens. Naderhand gewijzigde gegevens kunnen gevolgen hebben voor prijzen c.q. tarieven.
f. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen en nieuwe opdrachten.
g. Indien aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod dan is Saiko Carstyling hieraan niet gebonden. Er is geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
h. Getoonde en/of verstrekte voorbeelden en modellen, alsmede opgave van capaciteiten, kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Saiko Carstyling zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend tenzij partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen. Genoemde voorbeelden en modellen blijven ten allen tijde eigendom van Saiko Carstyling tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
i. Saiko Carstyling heeft het recht bepaalde leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist na eigen beoordeling.
Verplichtingen van de wederpartij
a. De Wederpartij draagt zorg voor ;  tijdige aanlevering van benodigde gegevens  en zaken waaraan Saiko Carstyling voor de uitvoering  van de overeenkomst werkzaamheden dient te verrichten. Het aanleveren van juiste en volledige gegevens waardoor Saiko Carstyling zich vrijwaart  van de gevolgen voortvloeiend uit niet juist of volledige aangeleverde gegevens.
b. Alle verstrekte gegevens zijn vertrouwelijk  en worden niet zonder toestemming van wederpartij aan derden worden verstrekt.
c. Het risico van de zaken voor die zich  vanwege de uit te voeren werkzaamheden onder beheer van Saiko Carstyling bevinden, blijft bij de wederpartij berusten. Wederpartij is verplicht de zaken adequaat verzekerd te hebben en te houden.
d. Indien niet tijdig aan bovengenoemd artikel is voldaan, is Saiko Carstyling gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat wederpartij wel aan deze verplichting heeft voldaan. Kosten in verband met opgelopen vertraging zowel kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en overige voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
Levering, (op)leveringstermijnen
a. Opgegeven termijnen waarbinnen zaken c.q. werkzaamheden moeten zijn opgeleverd of verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Saiko  Carstyling zijn verplichtingen  uit de overeenkomst niet tijdig nakomt, dient hij schriftelijk in gebreke worden gesteld.
b. Bij levering c.q. uitvoering van werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering /fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Saiko Carstyling per transactie worden gefactureerd.
c. Het risico betreffende geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Verstaan wordt: het moment waarop de te leveren zaken voor afhalen ter beschikking staan van de wederpartij tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
d. Indien Saiko Carstyling op verzoek van wederpartij zaken bestelt is wederpartij verplicht een aanbetaling van 50% te voldoen voor het bestelde. Bij annulering van de bestelling door wederpartij zal Saiko Carstyling maximaal 50% van het aanbetaalde bedrag terugbetalen aan wederpartij. Saiko Carstyling is eveneens bevoegd om- ter zake de nakoming van financiële verplichting van de wederpartij- vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen alvorens tot levering/werkzaamheden over te gaan c.q. te verrichten.
e. Bij verzuim van afname, welke oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt  Saiko Carstyling zich het recht voor de bestelde zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan met een termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij bestelde zaken alsnog moet afhalen, tenzij Saiko Carstyling schriftelijk anders is overeengekomen. Indien wederpartij ook dan in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen is deze in verzuim en heeft Saiko Carstyling het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke  ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, rechtelijke tussenkomst,  het  vergoeden van schade, kosten en rente, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Saiko Carstyling is alsdan gerechtigd de bestelde zaken aan derden te verkopen. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeenkomst c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet. (Zie tevens  artikel 7 “Voortgang, uitvoering van Overeenkomst” in de uitgebreide Algemene Voorwaarden).
Prijzen,Tarieven en Betaling
a. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs c.q. vast uurtarief voor de te verrichten werkzaamheden overeenkomen. Indien vooraf geen schriftelijke vaste prijs /uurtarief tussen partijen is overeengekomen, zal de verschuldigde prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijke aantal bestede uren met het gebruikelijke door Saiko Carstyling gehanteerde uurtarief alsmede gemaakte materiaalkosten.
b. Vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief B.T.W. en eventuele kosten. Deze kosten kunnen o.a. bestaan uit administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
c. Wederpartij kan voor of bij het afsluiten van de overeenkomst opgave verlangen van de prijs m.b.t. de reparatie- c.q. onderhoudswerkzaamheden, alsmede een indicatie van de termijn waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd. Indien de bij benaderde opgegeven prijs meer dan 20 % wordt, dreigt of wordt overschreden, dient  Saiko Carstyling contact met wederpartij op te nemen teneinde meerkosten te bespreken.
d. Meer en minderwerk dient zowel mondeling als schriftelijk tussen partijen overeengekomen te worden en vindt plaats o.a. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht als onvoorzienbare kostenverhogingen- of verlagingen en worden verrekend ineens bij de afrekening.
e. Bij werkzaamheden op projectbasis geldt: bij plaatsen van order 50% van de prijs van te bestellen materialen; bij levering van de bestelde materialen dient  de resterende 50% van de prijs betaald te worden met daarnaast 50 % van het overeengekomen tarief voor  de uit te voeren werkzaamheden. De resterende 50% van het overeengekomen tarief  worden gedurende te uitvoering van de werkzaamheden in termijnen in rekening gebracht. Alle genoemde betalingen dienen voor de 28e van de maand waarin zij betaald moeten worden aan Saiko Carstyling zijn voldaan.
f. Betaling van -niet in kader van een project- geleverde zaken c.q. werkzaamheden dienen contant bij levering dan wel  bij facturering binnen 8 dagen na factuurdatum voldaan te zijn,mits partijen anders zijn overeengekomen.
g. Bij het niet nakomen van bovengenoemde termijn (b) zal een  vertragingsrente verschuldigd zijn van 2 % per maand te berekenen over de hoofdsom en worden gedeelten van een maand als volle maanden berekend.
h. Na gemaand te zijn geweest zullen de buitengerechtelijke kosten 15 % van de hoofdsom met een absoluut minimum van € 150,00 bedragen.
i. Bij iedere verzending van betalingsherinnering, aanmaning e.d. heeft Saiko Carstyling het recht ter zake van administratiekosten de wederpartij € 20,00 in rekening te brengen.  
j. Ter keuze van Saiko Carstyling kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden zonder nadere ingebrekestelling  of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet met een eis tot schadevergoeding.
k. In dien wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichting heeft voldaan, is Saiko Carstyling bevoegd zijn verplichtingen tot levering c.q. verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid  hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt indien Saiko Carstyling het vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
l. Tegen vorderingen op Saiko Carstyling zijn niet verrekenbaar en geldt eveneens indien wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. Dit is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.
Oplevering,goedkeuring en onderhoudstermijn
a. Na de verrichting van de werkzaamheden informeert Saiko Styling de wederpartij over de  gebruiksklaarheid. Het werk wordt geacht conform de overeenkomst te zijn te zijn opgeleverd, indien de zaak waaraan de werkzaamheden zijn verricht  ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk c.q. voornoemde zaak heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door wederpartij is getekend en binnen een termijn van 2 weken niet heeft gereclameerd.
b. Niet verrichte c.q. nog te beëindigden werkzaamheden van de door de wederpartij ingeschakelde derden hebben geen invloed op het afgerond zijn de door Saiko Carstyling verrichte en overeengekomen werkzaamheden c.q. oplevering hiervan.
Reclames
a. In geval de wederpartij na de in bovengenoemd artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. aan de door Saiko Carstyling verrichte werkzaamheden c.q. geleverde onderdelen constateert dienen deze te worden aangetekend op de vrachtbrief,begeleidingsbon en uiterlijk binnen 24 uur aan Saiko Carstyling  te worden gemeld. Overige klachten waaronder verrichte werkzaamheden dienen per aangetekend schrijven direct na ontdekking worden gemeld. Alle gevolgen van  het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Reclames dienen in ieder geval binnen 1 jaar te zijn gemeld.
b. Reclames schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op en indien bestelde zaken na aflevering geheel of gedeeltelijk zijn be- c.q. verwerkt of beschadigd vervalt elk recht op reclame.
c. Saiko Carstyling dient in staat te worden gesteld de klacht  te onderzoeken. Indien het noodzakelijk blijkt de zaak voor onderzoek aan Saiko Carstyling ter beschikking te stellen blijft deze zaak voor het risico van de wederpartij, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
d. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het in artikel 12 van de uitgebreide Algemene Voorwaarden. 
Eigendomsvoorbehoud
a. Saiko Carstyling behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken tot het tijdstip waarop wederpartij aan diens betalingsverplichting zo ook eventuele schade als tekortkoming door wederpartij jegens Saiko Carstyling heeft voldaan.
b. De wederpartij is verplicht Saiko Carstyling op de hoogte te stellen indien derden rechten doen gelden op zaken waarop dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
c. Wederpartij dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houden zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust. Zie overige voorwaarden krachtens artikel 14  in de uitgebreide Algemene Voorwaarden.
Pand
a. Zolang wederpartij niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan is wederpartij niet bevoegd om zaken aan derden in onderpand te geven, een bezitloos pandrecht te vestigen of zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen.
b. Handelt wederpartij in strijd met vorige lid dan zal dat worden aangemerkt  als een toerekenbare tekortkoming aan diens zijde en kan Saiko Carstyling zonder tot in gebrekstelling te zijn gehouden de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, onverminderd het recht van Saiko Carstyling op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Retentierecht
a. Saiko Carstyling is bevoegd de afgifte van de bestelde zaken alsmede teruggave van de wederpartij die ter montage c.q. onderhoud of reparatie onder het beheer van Saiko Carstyling vallen op te schorten zolang: de wederpartij de kosten van de werkzaamheden of eerdere werkzaamheden aan de zaken of andere vorderingen die voorvloeien uit de contractuele relatie met Saiko Carstyling niet  of niet in zijn geheel voldoet.
b. Saiko Carstyling is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade-van welke aard ook- die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende retentierecht.
Faillissement, beschikkingbevoegdheid e.d.
a. De overeenkomst tussen Saiko Carstyling en wederpartij zal worden ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst en zonder vereiste   ingebrekestelling op het tijdstip waarop de wederpartij; in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt,door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele wordt gesteld en bij verlies van beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
Overmacht
a. Ingeval er sprake is van overmacht is Saiko Carstyling gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schade vergoeding gehouden te zijn.
b. Onder overmacht wordt in het kader van deze Algemene Voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Saiko Carstyling, van de door hem ingeschakelde derden, toeleveranciers of een andere gewichtige reden. De wederpartij is indien hiervan sprake is ook als  de overeenkomst ten  dele is uigevoerd zijn verplichtingen jegens Saiko Carstyling tot dat moment na te komen.
c. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht kunnen worden verstaan: oorlog,oproer, mobilisatie, onlusten,overheidsmaatregelen,staking,valutaverhoudingen,bedrijfsstoringen door brand,natuurverschijnselen, weersomstandigheden, wegblokkades,transportmoeilijkheden, leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen. 
Ontbinding, annulering, opzegging
a. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex art.6:265 e.v. B.W .of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen. Dit bepaalde is niet van toepassing met de consument.
b. Onder annulering wordt verstaan: het voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst te beëindigen door een der partijen.
c. Onder opzegging: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst te beëindigen door een der partijen. Bij opzegging, annulering door wederpartij zijn nader te bepalen kosten aan Saiko Carstyling verschuldigd en kunnen 20 tot 100 % van de afgesproken prijs in rekening worden gebracht.
d. Bij opzegging door wederpartij is deze aansprakelijk tegenover derden en vrijwaart Saiko Carstyling ter zake.
e. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
Toepasselijk Recht
Voor alle overeenkomsten van Saiko Carstyling geldt het Nederlands Recht. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan , zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Saiko Carstyling is gelegen tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.
De Nederlandse tekst van  deze Algemene Voorwaarden is bij verschillen steeds bindend.

Op alle overeenkomsten zijn de gedeponeerde Algemene Voorwaarden van toepassing bij de Kamer van  Koophandel onder nummer 17173293.